Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thực hiện Công văn 594/TWHSV ngày 26/9/2018 của Ban Thư ký Trung ương
Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức góp ý dự thảo Báo cáo của BCH TW Hội Sinh
viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ
X, nhiệm kỳ 2018 - 2013, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai thông báo tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần
thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể như sau: 

1. Về thời gian góp ý: Từ ngày 04/10/2018 đến ngày 23/10/2018. 

2. Về đối tượng góp ý: (Xin vui lòng xem file đính kèm)
Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá
IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X gồm 26 trang A4,
bố cục gồm 2 phần:
- Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Phần thứ hai: Mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên
nhiệm kỳ 2018 - 2023.

3. Về nội dung góp ý: (Vui lòng xem file đính kèm) tại đây. 
4. Về hình thức góp ý: 
- Ban chấp hành Chi hội tổ chức thảo luận tập thể tại sinh hoạt Chi hội;
- Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm góp ý;
- Tại Đại hội, Hội nghị đại biểu các cấp;
- Thông qua các diễn đàn góp ý trên mạng, trang thông tin điện tử như: http://hoisinhvientphcm.com và trang mạng xã hội: https://www.facebook.com/hoisinhvienVietNamHCM
- Gửi văn bản góp ý trực tiếp (theo mẫu đính kèm tại đây). 

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về địa chỉ email: hoisinhvien@uel.edu.vn trước 00h00, ngày 24 tháng 10 năm 2018. 

Thân ái ./.Tổng truy cập: 961,255

73,949