V/v Hướng dẫn quy trình nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên và tham gia giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2016

       

       Căn cứ vào thông báo của Phòng SĐH&QLKH 
Ban học tập và NCKH Đoàn trường thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên và tham gia giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường như sau:

  - Bước 1: Sinh viên nộp đề tài về Khoa để nghiệm thu cấp Khoa. Thời gian Khoa nộp đề tài để để nghiệm thu cấp trường là trước ngày 10/05/2016. Do đó, thời gian sinh viên nộp đề tài về Khoa là do các Khoa linh hoạt quy định cho sinh viên. Sinh viên liên hệ trực tiếp Khoa để nắm thông tin nghiệm thu cấp Khoa của từng Khoa.

  - Bước 2: Sau khi đề tài được nghiệm thu cấp Khoa, sẽ có 3 nhóm:

  • —  Nhóm 1: Không hoàn thành đề tài cấp Khoa
  • —  Nhóm 2: Hoàn thành đề tài cấp Khoa. Nhưng những đề tài này không được đề xuất tham gia giải thưởng cấp trường. Sinh viên vẫn gửi 01 bản toàn văn sau khi chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng Khoa để công nhận hoàn thành cấp Khoa (bản giấy và bản mềm). Sinh viên gửi trực tiếp về văn phòng Khoa.
  • —  Nhóm 3: Đề xuất tham gia giải thưởng cấp trường. Sinh viên gửi: 01 Phiếu đăng ký tham gia giải thưởng; 03 bản toàn văn; 01 bản tóm tắt sau khi chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng Khoa để tham gia giải thưởng cấp trường (03 bản toàn văn bằng bảng cứng, 01 bản toàn văn và 01 bản tóm tắt bằng bảng mềm trên đĩa CD). Sinh viên gửi trực tiếp về văn phòng Khoa.

- Bước 3: Tham giải giải thưởng cấp trường. Khoa sẽ tập hợp các đề tài, tối đa 05 đề tài/lĩnh vực để gửi lên tham gia giải thưởng cấp trường. Sau khi Hội đồng sơ tuyển cấp trường, sẽ có 3 nhóm.

  • —  Nhóm 1: Không hoàn thành đề tài cấp trường (sẽ được công nhận cấp Khoa giống như nhóm 2 ở bước 2).
  • —  Nhóm 2: Hoàn thành đề tài cấp trường. Nhưng những đề tài này không được đề xuất tham gia vòng chung kết “Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL năm 2016” và được công nhận hoàn thành cấp đề tài cấp Trường.
  • —  Nhóm 3: Đề xuất tham gia “Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL năm 2016”. Các đề tài này sẽ được bảo vệ trước hội đồng cấp Trường ở  từng lĩnh vực khác nhau. Sẽ có cơ cấu giải thưởng cho từng lĩnh vực.

 

 
Tổng truy cập: 1,213,812

102,970