Tiêu chí xét chọn Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương giai đoạn 2019 - 2023 (10/08/2020)

Quyết định được ban hành vào ngày 25/03/2020

Tiêu chí xét chọn Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2019 (10/08/2020)

Quyết định được ban hành vào ngày 26/10/2015

Tiêu chí xét chọn Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm 2019 (10/08/2020)

Quyết định được ban hành vào ngày 02/12/2017

Tiêu chí xét chọn Sinh viên 5 tốt ĐHQG - HCM năm 2019 (10/08/2020)

Quyết định được ban hành vào ngày 10/10/2019 bởi Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM

Tiêu chí Sinh viên 5 Tốt ĐHQG - HCM năm 2016 (23/03/2016)

Ngày 22/02/2016 Ban Cán sự Đoàn ĐHQG - HCM đã ban hành thông báo Quy định về tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp ĐHQG - HCM năm 2016.

TIÊU CHUẨN "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 

TIÊU CHUẨN "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TRƯỜNG