Infographic: Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020

Năm 2005, Luật Thanh niên được ban hành, trong quá trình thực hiện có nhiều bất cập, nhiều qui định chưa tạo điều kiện mạnh mẽ cho thanh niên phát triển, chưa đề cập đến trách nhiệm, bổn phận của thanh niên đối với quốc gia, dân tộc, chưa phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Phiên họp ngày 16/6/2020, Kỳ họp Quôc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua LUẬT THANH NIÊN năm 2020 (7 chương 41 điều) thay thế Luật Thanh niên năm 2005 với tỷ lệ số phiếu đạt 91.3% và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Để các bạn thanh niên hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên 2020, xin được giới thiệu những điểm mới, cơ bản trong Luật này qua bộ Inforgraphic dưới đây nhé!

Nguồn: Nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh
 


 


 

Tổng truy cập: 2,447,007